Documente de concurs

HUEN
Documente de concurs

Documente

Metodologie privind ocuparea post. didactice și de cercetare

Comisii

Calendar

Formulare

Rezultatele concursurilor

Hotărâri de Senat privind validarea rezult. concursurilor

 

Conținutul dosarului de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Fiecare candidat va prezenta două mape:
I. Mapa de documente
II. Mapa de lucrări

 

I. Mapa de documente

Copertă

 

1. Cerere de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.

Declaraţie privind veridicitatea informaţiilor în dosar

 

2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (maximum 10 pagini).

3a. Curriculum vitae al candidatului în original (format letric), semnat pe fiecare pagină.
3b. Curriculum vitae al candidatului în format electronic (de tip PDF), fără semnătură și date personale (cu excepția numelui, prenumelui și opțional al adresei de email).

Notă: candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin datele cu caracter personal (adresa, telefon, email, etc.) și semnătura, omise în documentul în format electronic.

Curriculum-ul vitae al candidatului trebuie să includă:

 • informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
 • informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
 • informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
 • informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.
 • Notă: site-ul web pentru completarea CV-ului se poate accesa aici.

 

4a. Lista de lucrări ale candidatului în original (format letric), semnată pe fiecare pagină.
4b. Lista de lucrări ale candidatului în format electronic (de tip PDF), fără semnătură.

Notă: Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

 • lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări;
 •  teza sau tezele de doctorat;
 • brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
 • cărţi şi capitole în cărţi;
 • articole/studii publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
 • publicaţii apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;
 • alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

 

5a. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului, completată de către candidat în original (format letric), și semnată pe fiecare pagină.
5b.
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului în format electronic (de tip PDF), fără semnătură.

Notă: Candidatul își asumă condiția ca formatul letric și cel electronic să conțină aceleași informații, mai puțin semnătura, omisă în cadrul documentului în format electronic.

Fișe de verificare pe domenii pentru posturile de asistent și lector universitar:

Fișa de verificare Economie

Fișa de verificare Filologie

Fișa de verificare Științe Sociale

Fișa de verificare Arte vizuale

Fișa de verificare Muzică

Fișa de verificare pentru posturile de conferențiar și profesor universitar:

Fișa de verificare Conferențiar, Profesor

Megjegyzés: Standardele Universității sunt egale cu standardele minimale naționale în vigoare:

Standarde minimale necesare și obligatorii

 

6a. Pentru toate posturile didactice și de cercetare pe durată nedeterminată, documente referitoare la deţinerea diplomei de doctorcopia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată.

Procedura obținerii atestatului de recunoaștere a titlului de doctor obținut în străinătate se poate consulta aici:

Metod. recunoașterea diplomei de doctor din străinătate

 

6b. Pentru posturile de asistent universitar pe durată determinată: diploma de doctor sau documentul referitor la deţinerea statutului de student doctorand: adeverința în original eliberată de Școala Doctorală, în care să fie precizat anul de studii și anul înmatriculării la doctorat.

7. Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

8. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

Declaraţie de incompatibilitate

 

9. Candidații la postul de asistent universitar trebuie să anexeze documentul care dovedește pregătirea pedagogică.

10. Pentru toate posturile didactice: copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diplomă de bacalaureatlicenţămaster/studii aprofundate și foile matricole ale acestora) sau, în cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere sau echivalare a acestora; copii după alte diplome care atestă studiile candidatului.

11. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

12. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copie după documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui).

13. Doar în cazul posturilor de profesor universitar cel puţin trei nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.

14. Pentru ocuparea unui post cu încărcătură didactică în limbă străină, dovada stăpânirii limbii/limbilor respective.

15. Doar pentru candidații la posturile de profesor universitar: copia atestatului de abilitare sau copia ordinului de ministru care conferă calitatea de conducător de doctorat.

16. Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Consimț. privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

17. Doar în cazul desfășurării on-lineconsimțământ privind înregistrarea integrală și arhivarea probei/probelor de concurs.
[dok]480[/dok

18. certificat de cazier judiciar;

19. certificat de integritate comportamentală

20. certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii;

21. avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice, eliberat conform prevederilor ordinului comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.

 

 

II. Mapa de lucrări

Copertă

 

Maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului in extenso, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

 

Depunerea dosarelor de concurs

 • Dosarele de concurs se depun doar în formă completă, în termenul limită a perioadei de înscriere, cuprinzând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea în care figurează mai sus.
 • Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se lipește atât pe mapa de documente, cât și pe mapa de lucrări.
 • Documentele care sunt solicitate și/sau în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații in extenso din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.
 • În cazul organizării on-line dosarele se pot depune și prin intermediul serviciilor de poștă ori curierat, care să permită confirmarea primirii în cadrul termenului de înscriere.

 
Universitatea Creștină Partium 2024 Confidențialitate Politica cookie
PNRR
PKE
PNRR
Confidențialitate Politica cookie Universitatea Creștină Partium 2024
Proiectat de:Noncommon.design
Dezvoltat de:BTZ web
a