Jelentkezési dokumentumok

ROEN
Jelentkezési dokumentumok

Dokumentumok

Oktatói és kutatói állások elfoglalásának módszertana

Bizottságok

Ütemterv

Nyomtatványok

Versenyvizsgák eredményei

Versenyvizsgák eredményét hitelesítő szenátusi határozatok

 

Az oktatói és kutatói állások versenyvizsga-dossziéjának tartalma

Minden jelentkező két mappát állít össze:
I. Dokumentumok mappája
II. Tudományos munkák mappája

 

I. Dokumentumok mappája

Borítóminta

 

1. A jelentkező által aláírt és szabályos határidőn belül keltezett, illetve iktatott beiratkozási kérelem, mely magában foglalja a dossziéban szereplő adatok hitelességére vonatkozó saját felelősségvállalásáról írt nyilatkozatát.

Felelősségvállalási nyilatkozat

 

2. A jelentkező egyetemi pályaterve mind az oktatói tevékenységeket illetően (oktatói állások esetében), mind pedig a tudományos kutatói tevékenységek vonatkozásában (legfeljebb 10 oldalnyi terjedelemben).

3a. A pályázó szakmai önéletrajza eredeti (nyomtatott) formában, minden oldalon aláírva.
3b. A pályázó szakmai önéletrajza elektronikus (PDF) formátumban, aláírás és személyes adatok nélkül (a vezeték- és keresztnév, illetve opcionálisan az e-mail cím kivételével).

Megjegyzés: a nyomtatott és elektronikus változatnak ugyanazokat az információkat kell tartalmaznia, elektronikus formátum esetén a személyes adatok (lakcím, telefonszám, e-mail stb.) és az aláírás kivételével. E feltétel teljesítése a jelentkező felelőssége.

A pályázó szakmai önéletrajzának az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az elvégzett tanulmányokra és megszerzett oklevelekre vonatkozó információkat;
 • a szakmai tapasztalatokra és korábbi, a megpályázott állás szempontjából jelentőséggel bíró munkahelyekre vonatkozó információkat;
 • a projektvezetőként lefolytatott kutatási-fejlesztési projektekre és megnyert ösztöndíjakra/támogatásokra vonatkozó információkat, amennyiben léteznek ilyen projektek vagy ösztöndíjak/támogatások, megjelölve minden finanszírozási forrás tekintetében a támogatás mértékét, valamint az ebből származó fontosabb publikációkat vagy szabadalmakat;
 • a pályázó által elnyert díjakra vagy tudományos munkásságának más elismerési formáira vonatkozó információkat.
 • Megjegyzés: a szakmai önéletrajzot az Europass weboldalán lehet elkészíteni.

 

4a. A jelentkező tudományos munkáinak listája, eredeti (nyomtatott) formában, minden oldalon aláírva.
4b. A jelentkező tudományos munkáinak listája, elektronikus (PDF) formátumban, aláírás nélkül.

Megjegyzés: a nyomtatott és elektronikus változatnak ugyanazokat az információkat kell tartalmaznia, elektronikus formátum esetén az aláírás kivételével. E feltétel teljesítése a jelentkező felelőssége.

A pályázó tudományos munkáinak teljes jegyzékét az alábbiak szerint kell összeállítani:

 • a pályázó által saját szakmai teljesítményében leginkább mérvadónak tekintett, legfeljebb 10 tudományos munka jegyzéke, melyet elektronikus formátumban is mellékelni kell a pályázati dossziéhoz, és amelyek feltüntetendők a többi szakmai tevékenységre vonatkozó kategóriában is;
 • doktori értekezés vagy értekezések;
 • találmányi szabadalmak és más ipari tulajdonjog címek;
 • könyvek és könyvfejezetek;
 • fontosabb nemzetközi tudományos szakfolyóiratokban közölt cikkek/tanulmányok teljes terjedelemben;
 • fontosabb nemzetközi konferenciák köteteiben megjelent publikációk teljes terjedelemben;
 • egyéb tudományos cikkek és megvalósítások, adott esetben művészeti alkotások.

 

5a. Az állásnak megfelelő egyetemi standardok ellenőrző lapja eredeti (nyomtatott) formában, a jelentkező által kitöltve és minden oldalon aláírva.
5b.
 Az állásnak megfelelő egyetemi standardok ellenőrző lapjaelektronikus (PDF) formátumbanaláírás nélkül.

Megjegyzés: a nyomtatott és elektronikus változatnak ugyanazokat az információkat kell tartalmaznia, elektronikus formátum esetén az aláírás kivételével. E feltétel teljesítése a jelentkező felelőssége.

Az egyetemi tanársegédi és adjunktusi állások ellenőrző űrlapja:

Közgazdaságtan ellenőrző űrlap

Nyelv- és Irodalomtudomány ellenőrző űrlap

Társadalomtudományok ellenőrző űrlap

Vizuális művészetek ellenőrző űrlap

Zeneművészet ellenőrző űrlap

 

Az egyetemi docensi és egyetemi tanári állások ellenőrző űrlapja:

A docensi és egyetemi tanári állások ellenőrző űrlapja

 

Megjegyzés: Az Egyetem standardjai megegyeznek a hatályban lévő minimális országos előírásokkal:

Egyetemi standardok - minimális országos előírások

 

 

6a. Valamennyi meghatározatlan időre szóló oktatói és kutatói állás esetén a doktori oklevél meglétét igazoló dokumentum: a doktori oklevél hitelesített másolata, vagy amennyiben az eredeti doktori oklevél nincs elismerve Romániában, annak elismerési vagy egyenértékesítési tanúsítványa.

A külföldön szerzett doktori címek elismeréséről szóló tanúsítvány megszerzésének eljárása:

Külföldi doktori címek elismerésének megszerzése

 

6b. Meghatározott időre szóló tanársegédi állás esetén: doktori oklevél vagy a doktorandusz hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum (a Doktori Iskola által kibocsátott igazolás eredeti példánya, melyben meg kell jelölni a tanulmányi évet és a doktori képzésre való beiratkozás évét).

7. A doktori értekezés román nyelvű és egy világnyelven elkészített kivonata, mindegyik nyelven legfeljebb egy-egy oldalban.

8. A pályázó saját felelősségvállalásáról szóló nyilatkozata arról, hogy az állás elnyerése esetén fennállnának-e vagy sem a 2011/1-es számú Törvény előírásai által részletezett összeférhetetlenségi helyzetek.

Felelősségvállalási nyilatkozat Összeférhetetlenségi helyz.

 

9. A tanársegédi állásra jelentkezőknek mellékelniük kell a tanári képesítés meglétéről szóló dokumentumot.

10. Valamennyi oktatói állás esetén: a jelentkező tanulmányait igazoló egyéb oklevelek hitelesített másolata (érettségilicenszmagiszteri elmélyített tanulmányok, valamint azok törzskönyvi kivonatai) vagy, amennyiben az oklevelek nincsenek elismerve Romániában, azok elismerési vagy egyenértékesítési tanúsítványa. Eseteként: egyéb tanulmányokról szóló oklevelek másolatai.

11. A személyazonossági igazolvány másolata vagy, amennyiben a pályázó nem rendelkezik ezzel, útlevél vagy egyéb személyazonosságot igazoló, személyazonossági igazolvánnyal, illetve útlevéllel egyenértékű irat másolata.

12. Amennyiben a pályázó nevet változtatott, a névváltoztatást igazoló dokumentumok másolata (házassági oklevél vagy egyéb névváltoztatást igazoló irat).

13. Kizárólag egyetemi tanári állások esetén legalább három, az illető szakterületen tevékenykedő elismert külföldi szaktekintély neve és kapcsolattartási címe, akik vállalták, hogy ajánlólevelet írnak a pályázó szakmai képességeiről.

14. Idegen nyelvi kompetenciákat feltételező állások esetén nyelvvizsga-bizonyítvány az illető nyelvből/nyelvekből.

15. Kizárólag egyetemi tanári állások esetén: habilitációs bizonyítvány vagy a doktori témavezetői minőség meglétét igazoló miniszteri rendelet másolata.

16. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához.

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához

 

17. Kizárólag online versenyvizsga esetén: hozzájáruló nyilatkozat a vizsga próbájának/próbáinak teljeskörű audiovizuális rögzítéséhez és archiválásához.

Hozzájáruló nyil. a vizsga rögzítéséhez és archiválásához


 

 

II. Tudományos munkák mappája

Borítóminta

 

A jelentkező egy legfeljebb 10 publikációból, szabadalomból vagy egyéb megvalósításból álló válogatása teljes terjedelemben, az általa legmérvadóbbnak tartott szakmai tevékenységéből, elektronikus formátumban.

 

Versenyvizsga-dossziék benyújtása

 • A versenyvizsga-dossziét kizárólag teljes formában lehet benyújtani az iratkozási határidőn belül, melynek tartalmaznia kell valamennyi, a megpályázott álláshoz előírt dokumentumot a fentebb feltüntetett sorrendben.
 • A borító-mintát a jelentkező tölti ki és ráragasztja mind a dokumentumok, mind pedig a tudományos munkák mappájának előlapjára.
 • Az elektronikus formátumban (is) igényelt dokumentumokat (CV-t, Publikációs listát, Ellenőrző űrlapot, valamint a tudományos munkák mappájában szereplő legfeljebb 10 publikációt teljes terjedelemben) CD/DVD vagy USB adathordozón kell benyújtani.
 • A versenyvizsga online lebonyolítása esetén a dossziékat olyan postai, illetve futárszolgálat útján is be lehet benyújtani, amely a jelentkezési időszakon belül lehetővé teszi a kézhezvétel visszaigazolását.

 
Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024 Adatvédelem Süti szabályzat
PNRR
PKE
PNRR
Adatvédelem Süti szabályzat Copyright © Partiumi Keresztény Egyetem 2024
Tervezte:Noncommon.design
Feljesztette:BTZ web
a